العمل

io lavoro come giornalistaأعمل كـ صحفيّ
io faccio il giornalista
io lavoro in televisioneأعمل في التلفزيون
io lavoro nel campo dell'informatica
io lavoro nel campo dell'editoriaأعمل في النشر